Публічна оферта

Ця оферта адресована фізичним особам (далі – «Замовник») та є публічною пропозицією від приватної особи підприємства ФОП Бондаренко Олексій Сергійович (реєстр. номер 3475003436, Київ, Україна) укласти договір, який розміщений у мережі Інтернет за адресою: https: //openmind.academy (далі – «Договір»), за таких умов:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати інформаційно-консультаційні послуги (далі – «Продукти» / «послуги»), обрані Замовником, а Замовник зобов’язується сплатити їхню вартість Виконавцю.

1.2. У контексті цього Договору Продуктами є організація та проведення авторських тренінгів (в т.ч. on-line тренінгів), забезпечення доступу до електронних версій відео-, аудіокурсів та аудіокниг, захищених законодавством України у сфері інтелектуальної власності. Їх перелік, умови придбання та інші умови представлені за адресою https://openmind.academy (далі – сайт). План тренінгу може коригуватися Виконавцем залежно від попередньої підготовки учасників, цілей та завдань.

1.3. Відповідно до умов цього Договору, on-line тренінг – це тренінг, проведений за допомогою засобів дистанційного зв’язку (Інтернет) у режимі аудіоконференції та/або відеоконференції, відповідно до Договору та правил користування сайтом та продуктами, розміщеними на сайті (далі – « Правила»), які є невід’ємною частиною цього Договору.

2. ЦІНА ПРОДУКТУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Ціна Продукту становить ціну вибраної послуги, яка вказана на сайті.

2.2. Виконавець може в односторонньому порядку змінити ціну Продукту до моменту оплати Замовником шляхом публікації нової ціни на сайті.

2.3. Замовник здійснює оплату вибраного Продукту шляхом 100% передоплати у строк, зазначений на сайті та/або у надісланому Виконавцем Замовнику на його замовлення рахунку. В окремих випадках на сайті Виконавця може бути запропонований інший порядок здійснення оплати Продукту (відстрочка, розстрочка тощо).

2.4. Замовник повідомляє Виконавця про здійснену оплату, повідомивши дані, необхідні для ідентифікації платежу шляхом, зазначеним в інструкції до здійснення платежу.

2.4. Розрахунок між Сторонами здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у надісланому Замовнику на його замовлення рахунку або іншим зручним Замовнику шляхом наданих можливостей, зазначених на сайті.

2.6. Оплата Замовником Продукту є укладенням цього Договору (акцепт оферти).

2.7. Повернення сплачених Замовником коштів, у разі розірвання або припинення строку дії цього Договору або неотримання Замовником оплаченого Продукту у зв’язку з неповною оплатою, не провадиться. Ця умова залишається чинною і діє також після розірвання або припинення Договору.

Для відмови від послуг та оформлення повернення, напишіть нам за адресою або зверніться до служби підтримки за телефоном, вказаним на сайті https://openmind.academy. Ми підтвердимо отримання запиту на повернення email-повідомленням на адресу, вказану при оформленні замовлення. Для оформлення повернення, обов’язково повідомте нам: ПІБ та email, вказані при оформленні замовлення; назва Послуги (курсу, пакет послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію.

Ви розумієте, що якщо ви не надасте необхідну інформацію, ми маємо право відмовити вам у поверненні та не розглядати ваше звернення.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРОДУКТУ
3.1. У разі повної згоди з усіма умовами цього Договору, Замовник реєструється для отримання продукту на сайті, заповнюючи всі обов’язкові поля бланка замовлення.

3.2. На підтвердження прийняття замовлення Виконавець надсилає Замовнику рахунок на оплату обраного Замовником Продукту електронним чи іншим способом. Замовник, у свою чергу, оплачує Продукт одним із запропонованих методів та обов’язково повідомляє про оплату шляхом, який обумовлений у рахунку на оплату продукту.

3.3. Договір вважається укладеним з дати оплати (часткової оплати при розстроченні) Продукту у порядку, визначеному у п. 2 цього Договору або отримання Продукту, залежно від того, що настане раніше.

3.4. Для отримання Продукту за допомогою електронної пошти, а також за участю в on-line тренінгу, Замовник зобов’язаний забезпечити технічні можливості та умови для прийому інформації від Виконавця (доступ до мережі Інтернет, технічно необхідну мінімальну швидкість передачі даних тощо) відповідно з умовами цього Договору, Правил та інструкцій Виконавця (п. 1.2. Договору).

3.6. У разі здійснення оплати та обґрунтованої неможливості взяти участь у курсі, про що Замовник повідомив Виконавця не менше ніж за 72 години, то протягом одного року з дня початку пропущеного тренінгу, на вимогу Замовника, Виконавець, або забезпечує Замовника доступом до аудіоверсії тренінгу або надає Замовнику можливість проходження тренінгу з іншою групою.

3.7. Продукт вважається наданим Виконавцем за фактом його надання (наприклад, проведення тренінгу; надання засобами електронного зв’язку посилання для доступу до on-line тренінгу, електронних версій відео-, аудіокурсів, аудіокниг тощо) та отриманим, а також прийнятим Замовником у разі відсутності від нього претензій протягом семи днів з дати оплати Продукту, а за участю у тренінгу – з дати проведення тренінгу (кожного етапу окремо), без направлення Замовником Виконавцю зворотного повідомлення про отримання.

3.8. У разі часткової передоплати Продукту та невнесення залишку його вартості в обумовлений термін Виконавець має право не допустити або усунути Замовника від участі у тренінгу без повернення коштів. Після здійснення повної оплати Продукту у порядку, передбаченому у п. 2 цього Договору, Виконавець у порядку згідно з п. 3.6. Договору, надає Замовнику Продукт (допускає Замовника до участі у тренінгу / забезпечує його доступом до аудіоверсії пропущеного тренінгу (його окремих занять), якщо термін прострочення оплати не перевищує року з дати першого платежу.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Права Замовника: 4.1.1. вибрати будь-який із запропонованих Продуктів;
4.1.2. отримувати від Виконавця всю необхідну інформацію, пов’язану з Продуктом у порядку та на умовах згідно з Договором;
4.1.3. відмовитися від Продукту до його оплати/першого платежу при розстроченні;
4.1.4. отримати оплачений Продукт;
4.1.5. заблокувати доступ Замовника до Продукту та ресурсів Виконавця за умови порушення Замовником п.4.3. цього Договору;
4.1.6. подати заявку про блокування громадського доступу до Продукту, що протиправно розміщений Замовником на сторонньому ресурсі;
4.1.7. вимагати у порядку, встановленому п.5.7. цього Договору, сплати штрафу Замовником за порушення п.4.3. Договору;
4.1.8. публікувати відгуки та заяви про недобросовісну поведінку Замовника в мережі Інтернет при порушенні Замовником умов цього Договору;
4.1.9. в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України. Така відмова не зобов’язує Виконавця повернути кошти, сплачені за Продукти, за винятком випадків, коли відмова відбулася через порушення Виконавцем умов Договору.

4.2. Обов’язки Замовника: 4.2.1. сплатити обраний Продукт у порядку та строки, зазначені у п. 2 Договору;
4.2.2. дотримуватися Правил, інструкцій Виконавця та умов цього Договору;
4.2.3. надати інформацію Виконавцю для зв’язку у порядку п. 3.1. Договору;
4.2.4. повідомити Виконавця про зміну контактної інформації (e-mail, Skype, телефон) за допомогою електронної пошти;
4.2.5. забезпечити належну роботу технічних засобів для одержання Продукту;
4.2.6. не порушувати авторські права Виконавця шляхом розповсюдження (передачі, розміщення в мережі Інтернет тощо) будь-якої інформації, отриманої Замовником, у т.ч. під час тренінгу, з відео-, аудіокурсів та аудіокниг.

4.3. Замовник зобов’язується не виконувати такі дії:
4.3.1. здійснювати відео-, аудіозапис тренінгу, крім письмового дозволу Виконавця;
4.3.2. поширювати відео-, аудіозапис тренінгу будь-яким із можливих способів, у тому числі шляхом завантаження відео-, аудіозапису тренінгу на будь-які існуючі або ті, що існуватимуть ресурси/сайти (т.зв. складчини) у мережі Інтернет
4.3. 3. розповсюджувати матеріали Продуктів у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо або відео матеріалів у текстовий формат, та перекладу іншими мовами;
4.3.4. використовувати інформацію, що отримується від Виконавця / Продукт у комерційних цілях, у тому числі шляхом переказу або поширення знань та основ, отриманих від Виконавця або будь-якими іншими способами;
4.3.5. використовувати отриману від Виконавця інформацію та знання, включаючи (без обмеження) з метою створення подібного та/або конкурентного продукту чи сервісу або з метою отримання комерційної чи фінансової вигоди;
4.3.6. організовувати чи проводити власні тренінги чи заняття на базі тренінгів (вебінарів тощо) Виконавця;
4.3.7. здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування та проведення тренінгів;
4.3.8. передавати та/або надавати доступ або робити програму трансляції тренінгу доступною будь-яким третім особам (будь-яка особа крім Сторін цього Договору);
4.3.9. допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України;
4.3.10. висловлювати неетичні оціночні судження про психологічний та емоційний стан, дії, поведінку, світогляд інших учасників тренінгу.
4.3.11. здійснювати інші дії, що не передбачені Договором та Правилами, але містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або які порушують права та законні інтереси Виконавця або третіх осіб.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони за порушення умов цього Договору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Виконавець несе відповідальність за порушення умов Договору виключно у випадку, якщо неналежне виконання відбулося з його вини.

5.6. У разі порушення авторських прав Виконавця шляхом поширення аудіо-, відеозаписів Продукту на сторонніх ресурсах Замовник несе кримінальну відповідальність відповідно до ст. 176 Кримінального кодексу України.

5.7. Якщо Виконавцем буде встановлено порушення Замовником обов’язків, деталізованих у п.4.3. цього Договору Виконавець надсилає на електронну пошту Замовника повідомлення про порушення останніх умов Договору. Протягом 5 (п’яти) календарних днів після отримання цього повідомлення Замовник зобов’язується сплатити штраф у розмірі 1000 дол. США (одна тисяча доларів США) виходячи із встановленого курсу НБУ на день відправлення повідомлення. В іншому випадку після закінчення 5 (п’яти) календарних днів Виконавець у судовому порядку стягує відповідну суму штрафу із Замовника у примусовому порядку.

6.2. Сторона повинна повідомити іншу Сторону про дію форс-мажорних обставин не пізніше ніж через один день з дня їх виникнення або з дня, коли виникла можливість здійснити таке повідомлення, шляхом розміщення відповідної інформації на http://openmind.academy / wine або шляхом повідомлення засобами електронної (поштою, Skype, в групі на Facebook) або телефонного зв’язку.

6.3. Після припинення (усунення) форс-мажорних обставин, Виконавець може надати Замовнику доступ до електронної версії тренінгу (mp3) в мережі Інтернет або посилання для його скачування або перенести проведення тренінгу на іншу дату. У цьому випадку буде вважатися, що виконавець виконали свої зобов’язання за даним Договором належним способом.

7. Гарантії сторін
7.1. Виконавець, дотримуючись якість надаваних послуг, не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість в наданні послуг.

7.2. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Договору, Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій за договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо Не порушення прав відповідності послуг конкретним цілям замовника.

7.3. Виконавець не є навчальним закладом і не займається видачею будь-яких сертифікатів, ліцензій і т.д. Виконавець не займається лікувальною або будь-якої іншої медичної або освітньої (педагогічної) діяльністю.

7.4. Погоджуючись з умовами і приймаючи умови цього Договору шляхом оплати продукту, замовник запевняє Виконавця і гарантує, що:
7.4.1. Замовник вказав достовірні дані, в тому числі його персональні дані, при реєстрації на сайті, а також при оформленні платіжних документів по оплаті продукту.
7.4.2. Не використовуватиме тренінг виконавця з метою підбурювання інших учасників тренінгу до використання будь-яких продуктів або послуг, у тому числі конкурентних.
7.4.3. Замовник укладає договір добровільно, при цьому Замовник: повністю ознайомився з умовами цього Договору повністю розуміє предмет договору (оферти); повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання договору.
7.4.4. Замовник володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання договору.

8. Термін дії договору
8.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (п.3.3. Договору) і діє до повного і належного виконання Сторонами зобов’язань по ньому або його розірвання, що настане раніше.

8.2. У разі односторонньої відмови від договору Сторона повинна повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за десять робочих днів до бажаної дати розірвання в порядку, передбаченому п.9.8. даного Договору.

9. Прикінцеві положення
9.1. Сторони дають свою згоду і не виступають проти використання та обробки їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.2. Авторські права на матеріали, які надаються за цим Договором, належать Виконавцю. Не дозволяється їх копіювати, відтворювати, поширювати або використовувати без попереднього дозволу виконавця. Замовник визнає і погоджується з тим, що всі права, найменування і прибуток від усіх прав інтелектуальної власності на продукти виконавця, всі використовувані авторські розробки і матеріали належать Виконавцю (відповідному тренеру, організації і т.д.). За винятком прав користування, передбачених цим Договором, передані замовнику матеріали, знання, розробки не надають будь-яких прав інтелектуальної власності на них, а також прав користування крім як для особистих не комерційних цілей. Всі права зберігаються За виконавцем.

9.3. Замовник зобов’язується вказувати авторство та / або давати посилання на Виконавця (в мережі Інтернет активне гіперпосилання на сайт за адресою: https://openmind.academy) при будь-якій письмовій або усній згадці або використанні продуктів, у тому числі матеріалів та інформації, отриманих на тренінгу.

9.4. Сторони погодилися, що обмін або повернення продукту, який є предметом договору, не допускається. У разі укладення Договору, Замовник підтверджує факт надання необхідної інформації щодо продукту.

9.5. Розбіжності, які виникають під час виконання даного договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. У разі не досягнення згоди між Сторонами, спір розглядається в судовому порядку.

9.6. У разі якщо одне або більше положень Договору є з якої-небудь причини недійсними, які не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення договору, які залишаються в силі.

9.7. Вказівка замовником адреси e-mail, Skype та/або номера телефону означає надання дозволу на відправку листів та / або SMS-повідомлень, у т.ч. рекламного характеру.

9.8. Будь-які повідомлення, узгодження за Договором, у тому числі заявки Замовника, що стосуються надання Продуктів, і відповіді Виконавця на ці заявки направляються однією Стороною іншій Стороні по електронній пошті:
а) на адресу електронної пошти Замовника (e-mail), з якого була направлена заявка або який був вказаний Замовником при оформленні замовлення, або повідомленні про їх заміну, адреси електронної пошти Виконавця, якщо одержувачем є Замовник;
б) на адресу електронної пошти Виконавця, адреси електронної пошти Замовника, з якого була направлена заявка або зазначеного ним при оформленні замовлення, або в повідомленні про їх заміну, якщо одержувачем є Виконавець.

9.9. За даним Договором стороною виконавця можуть виступати: фізична особа Бондаренко а. з.< / p>

9.10. Сторони погодили, що до відносин, які виникли між ними на підставі договору, застосовується матеріальне право України.

9.11. Із замовниками-нерезидентами України всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають або стосуються цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі його порушення, припинення (розірвання) або недійсності підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (далі – «Суд»). Місце проведення засідань суду – м. Київ, Україна. Розгляд справи Судом проводиться за участю трьох арбітрів на основі процесуального права України відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», Регламенту Суду та із застосуванням до спірних правовідносин права України. Мова судочинства-державна мова України.

9.12. Сторони мають право в будь-який час оформити договір у формі письмового двостороннього документа.

Стати партнером